Výstup z Dopravní konference s BESIPEM & Fondem zábrany škod, Moravskoslezský kraj, 2017

5. ročník Dopravní konference s BESIPEM & Fondem zábrany škod se pro Moravskoslezský kraj uskutečnil 16. 3. 2017 v Ostravě. Opět i v letošním roce byl o konferenci zájem a zúčastnilo se jí na 130 účastníků. Záštitu k Dopravní konferenci udělil mimo jiné i náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. Jakub Unucka, MBA, který v úvodu pronesl krátké úvodní slovo.

 

 

I. blok konference

V tomto bloku se postupně uskutečnily tyto prezentace:

BESIP - Ing. Martin Farář (Aktuální kampaně BESIP, revize Národní strategie bezpečnosti silničního provozu - NSBSP).

Policie ČR - plk. Mgr. Bc. Jiří Zlý (Dopravní nehodovost v kraji v roce 2017, nejzávažnější dopravní nehody a priority PČR).

CDV v. v. i. - Ing. Jindřich Frič ((Ne)bezpečnost silnic II. a III. tříd, revize NSBSP 2017 – 2020, Směrnice „Bezpečná infrastruktura“ a její nástroje).

VŠB - TU Ostrava - prof. Ing. Karel Sokanský, CSc., doc. Ing. Tomáš Novák, Ph.D. (Potenciál využití sítě veřejného osvětlení ke zvýšení bezpečnosti na komunikacích).

Tyto prezentace si můžete stáhnout a prohlédnout v sekci „Ke Stažení“.

 

II. blok konference

RSE Project s.r.o. – Ing. Petr Bilý - Zhodnocení vývoje opatření na rizikových místech z Dopravních konferencí v letech 2014 – 2016

 U těchto míst z Moravskoslezského kraje se již v minulosti opatření podařilo realizovat:

ü  Směrový oblouk na silnici I/46 u obce Hněvošice.

ü  Konstrukce mostu na silnici I/56 u Cihelny (Hlučín).

ü  Úsek silnice I/56 Ostravice – Bílá.

ü  Směrový oblouk na silnici I/45 u Louček u Zátoru.

ü  Provizorní propojení silnic D48 a I/48 u tunelu Lysůvky.

Opatření k těmto místům bylo podrobněji prezentováno již na loňské konferenci. Podrobnosti k místům naleznete v mapě rizikových míst zde po kliknutí na ikonu místa a název místa.

 Přechod pro chodce na silnici I/58 na průtahu obcí Skotnice – opatření se připravuje

 

Přechod pro chodce na silnici I/58 na průtahu obcí Skotnice

Vývoj opatření:

2016 – schválena studie okružní křižovatky všemi dotčenými orgány (včetně ŘSD) -> součástí je i řešení chodníkových ploch a přechodu pro chodce.

2016 – Zpracována projektová dokumentace DUR (řeší obec Skotnice).

Realizace OK je dotčenými orgány doporučena až po dokončení stavby I/58 Skotnice – obchvat (zahájení stavby květen 2017).

Okružní křižovatka zde bude v budoucnu plnit i funkci zklidňujícího prvku dopravy na začátku obce po delším přímém úseku komunikace, který řidiče svádí k rychlejší jízdě.

 Karviná - přechod pro chodce na silnici I/59 – opatření se připravuje

 Karviná - přechod pro chodce na silnici I/59

Vývoj opatření:

2016 – zpracována Magistrátem města Karviné studie křižovatek na silnici I/59 -> řešena i křižovatka s ulicí Vydmuchod, včetně tohoto přechodu -> doporučení osadit jak křižovatku, tak přechod světelnou signalizací SSZ.

2017 – mělo by proběhnout zpracování projektové dokumentace k tomuto řešení, dokumentace bude řešit i napojení na SSZ výjezd sanitek z blízké nemocnice.

 Frýdek-Místek - křižovatka na silnici I/56 s ulicí Čelakovského – opatření se připravuje

 Frýdek-Místek - křižovatka na silnici I/56 s ulicí Čelakovského

Vývoj opatření:

2016 – zpracování projektové dokumentace DUR (řeší město Frýdek - Místek) na úpravu křižovatky osazením světelnou signalizací SSZ a na realizaci přechodu pro chodce.

Zvažovala se i varianta okružní křižovatky -> okružní křižovatka je ale nákladnější varianta, než světelní signalizace SSZ.

Proběhlo posouzení projektové dokumentace na samostatném oddělení technické přípravy staveb ŘSD v Praze.

2017 – žádost k územnímu řízení, zpracování projektové dokumentace DSP.

 Úsek silnice II/452 Vrbno pod Pradědem - Andělská Hora – opatření se připravuje

  Úsek silnice II/452 Vrbno pod Pradědem - Andělská Hora

Vývoj opatření:

2013 – komunikace prošla rekonstrukcí včetně výměny svodidel za nová.

2014 – úsek vybrán jako rizikový pro Dopravní konferenci, byla doporučena instalace motosvodidel (je to oblíbená trasa motorkářů) -> výměna za motosvodidla nemohla být realizována z důvodu dřívější rekonstrukce a výměny svodidel.

2017 – dopravní komisí Správy a údržby silnic Moravskoslezského kraje, střediska Bruntál byl úsek navržen ke zvýraznění dopravního značení, zvýšení drsnosti vozovky (v některých zatáčkách aplikace bezpečnostní protismykové úpravy BPÚ) a k lokálnímu snížení rychlosti. Návrh nebyl dosud rozpracován do realizační podoby.

Předpoklad realizace je rok 2017.

V nejbližší době (jaro 2017) budou doplněny reflexní pásky na stromy.

 Přechody pro chodce na silnici I/58 ve Frenštátě pod Radhoštěm – opatření se připravuje

 Přechody pro chodce na silnici I/58 ve Frenštátě pod Radhoštěm

Vývoj opatření:

2017 – město Frenštát p. R. zadalo zpracování projektové dokumentace ke zvýšení bezpečnosti, která bude řešit ulici v úseku od žel. přejezdu až po křižovatku s ul. Martinská čtvrť.

2017 – 2018 – město předpokládá zpracování PD.

2018 – 2019 – město předpokládá realizaci, v závislosti na finančních prostředcích.

ŘSD bude letos (v roce 2017) komunikaci rekonstruovat (udržitelnost 4 roky, poté ŘSD nedá městu souhlas k úpravám) -> město Frenštát p. R. přislíbilo urychleně jednat o úpravách s ŘSD.

 Odsazené křižovatky na silnici I/57 v Krnově (ul. Albrechtická) opatření se připravuje

 Odsazené křižovatky na silnici I/57 v Krnově (ul. Albrechtická)

Vývoj opatření:

2017 – město Krnov zadalo zpracování studie úprav křižovatek, následně by mělo dojít na jednání s ŘSD, Moravskoslezským krajem a Správou a údržbou silnic Moravskoslezského kraje o variantách úprav.

 Křižovatka silnic I/11 a II/479 u Havířova – opatření se připravuje

 Křižovatka silnic I/11 a II/479 u Havířova

Vývoj opatření:

2016 – řízení o zařazení silnice I/11 mezi Silnice pro motorová vozidla s rychlostí 110 km/hod přerušeno -> silnice má mnoho bodových závad, které se musí nejdříve vyřešit.

2016 – zpracována bezpečnostní inspekce v tomto úseku. Proběhlo jednání i s městem Šenov, které vzneslo své požadavky. Bezpečnostní inspekce doporučila u této křižovatky uzavřít levá odbočení.

2017 – předpokládá se řešení závad planoucích z bezpečnostní inspekce, zpracování projektové dokumentace k instalaci zábran proti zvěři.

 Železniční přejezd P7812 na silnici III/44346 u Otic – opatření se připravuje

 Železniční přejezd P7812 na silnici III/44346 u Otic

Vývoj opatření:

Čeká se na vybudování jižního obchvatu Opavy (součástí je i obchvat Otic) -> poté bude přejezd zrušen a přestavěn pouze pro pěší a cyklisty.

SŽDC by bylo schopno přejezd zrušit a přestavět již v roce 2017, čeká se na součinnost s obchvatem.

2016 -  zpracování projektové dokumentace DUR k realizaci jižního obchvatu Opavy.

2017 – bylo vydáno územní rozhodnutí k jižnímu obchvatu Opavy.

Policie ještě doporučuje instalaci světelné SSZ na hlavní silnici I/57, které by upozorňovalo na přijíždějící vlak (pravděpodobně by musela řešit SŽDC).

 Ostrava - Křižovatka na silnici I/11 H – místo se zatím neřeší

 Ostrava - Křižovatka na silnici I/11 H

Vývoj opatření:

2014 – místo vybráno k řešení na DS.

Říjen 2015 – zprovozněna přeložka silnice I/11 -> křižovatka je nyní na silnici I/11 H -> značně zde poklesla intenzita dopravy.

Větev křižovatky ve směru na Ostravu je momentálně uzavřena.

II. pol. 2017 – znovuotevření větve na Ostravu, zváží se zpracování BI, mělo by dojít k úpravě DZ, zrušení „připojovacího“ pruhu. Poté, co se tato opatření provedou,  bude toto místo zařazeno mezi místa u nichž se opatření povedlo realizovat.

V budoucnu by měla silnice I/11H přejít do vlastnictví Moravskoslezského kraje.

 Úsek silnice I/57 u Kunína – místo se zatím neřeší

 Úsek silnice I/57 u Kunína

Vývoj opatření:

2015 – doplnění nezpevněných krajnic, jinak zatím bez úprav.

2017 – ŘSD přislíbilo prověření možnosti odstranění stromů jako pevných překážek v blízkosti komunikace na silničních pozemcích.

 

RSE Project s.r.o. – Ing. David Pauk - Opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu v kraji

Směrový oblouk na silnici I/11 u Rýmařova

Směrový oblouk se nachází v extravilánu, za výjezdem z Rýmařova ve směru na Bruntál na silnici I/11. Jde o dvoupruhovou komunikaci s navazujícími dlouhými přímými úseky, s kolísavou niveletou snižující přehlednost úseku. Ve směru na Rýmařov se nachází kolem komunikace vzrostlé stromy rostoucí v tělese komunikace. Rychlost v úseku je 90km/h. Na směrový oblouk je upozorněno výstražným značením A1a,b a třemi směrovými tabulemi. Stávající parametry oblouku odpovídají rychlosti cca 50kmh. Podél násypového tvaru tělesa je pod úrovní vozovky veden plot z betonových dílců průmyslového areálu.

Nebezpečné vlivy zde jsou malý poloměr směrového oblouku v návaznosti na delší přímé úseky a výskyt pevných překážek v okolí komunikace.

 

Počet nehod řešených Policií ČR od roku 2011: 18x; 1 usmrcená osoba, 5 osob těžce zraněno a 14 osob lehce zraněno.

 

Navržená opatření:

·         Napřímení oblouku

·         Ověření protismykových vlastností a příčného sklonu - Zvýšení protismykových vlastností

·         Instalace záchytných systémů

·         Snížení rychlosti a zvýraznění, posun značení

 

Diskuze k tomuto místu:

ŘSD jako správce této komunikace, se na Dopravní konferenci vyjádřilo, že mu zatím nebylo známo, že toto místo je nehodové a tuto novou informaci bere v potaz. Úpravy tohoto místa ŘSD projedná s kompetentními orgány státní správy a pokud z jejich strany dojde ke shodně na opatřeních, ŘSD se bude snažit tato opatření realizovat.

Ing. Zora Šachlová řekla, že pokud je zde 13 nehod ze 17 na mokrém povrchu vozovky, tak je jednoznačnou příčinou nehod kluzkost povrchu vozovky. V prvé řadě by se zde tedy měl zdrsnit povrch vozovky. Za další je zde nedostatečná rozhledová vzdálenost na vnitřní straně směrového oblouku, takže je zde potřeba odstranit stromy, které v rozhledu překážejí a v přilehlém svahu udělat rozhled, který bude splňovat příslušné normy. Protijedoucím řidičům to umožní se navzájem vidět. Paní Ing. Šachlová byla dále skeptická k ochraně pevných překážek na vnější straně směrového oblouku svodidly, protože když zde vozidlo dostane smyk, narazí do svodidel, může se dále odrazit do protisměru a následky dopravní nehody by v případě střetu s protijedoucím vozidlem mohly být horší. Umístění svodidel se zde musí tedy velmi zvážit.

Policie ČR doplnila, že se nejedná jen o toto místo. Na této trase mezi Bruntálem a Rýmařovem a potom dále na Skřítek je více podobných směrových oblouků. Bylo by zde tedy vhodné na celé trase změřit povrchové vlastnosti vozovky. Správce komunikace by se měl na tyto směrové oblouky zaměřit, tak aby v dostatečné vzdálenosti před obloukem bylo dopravní značení upozorňující na blížící se oblouk a pokud v oblouku směrové vedení trasy komunikace neumožňuje obdobnou rychlost jako v navazujících přímých úsecích, mělo by se také více používat dopravní značení „Doporučená rychlost“.

 Směrový oblouk na silnici I/11 u Rýmařova – aktuální stav

 Směrový oblouk na silnici I/11 u Rýmařova – navržené opatření na Dopravní konferenci

 Směrový oblouk na silnici I/11 u Rýmařova – aktuální stav

 Směrový oblouk na silnici I/11 u Rýmařova – navržené opatření na Dopravní konferenci

 

Přechod pro chodce na ulici Jablunkovské v Třinci

Přechod pro chodce je na silnici II. třídy II/468 v intravilánu přes dvoupruhovou komunikaci s pruhy pro cyklisty. Přechod tvoři spojnici sídlištního celku se supermarketem a zakázaným přechodem železniční trati. Silnice II/468 je frekventovaná a je spojnicí silnic I/11 a I/67 přes Třinec a Český Těšín, v úseku přechodu se jedná o průtah Třincem spojující Třinecké železárny se silnicí I/11 ve směru na Slovensko. Šířka přechodu je 4m a délka 9,5m. Přechod je vyznačen VDZ a SDZ a je bez nasvětlení. Přechod je v bezbariérové provedení pro osoby s omezenou schopností pohybu, chybí však prvky pro osoby s omezenou schopností orientace.

Nebezpečné vlivy zde jsou délka přechodu, rychlost vozidel a význam přechodu.

 

Počet nehod řešených Policií ČR od roku 2011: 7x; 1 osoba usmrcena a 4 osoby lehce zraněny.

 

Navržená opatření:

·         Přechod se SSZ na poptávku

·         Nasvětlení přechodu

·         Stavební úpravy – ostrůvek a vychýlení jízdních pruhů

 

Diskuze k tomuto místu:

Odbor dopravy městského úřadu Třinec se vyjádřil, že o tomto místě ví již delší dobu. K tomuto místu má již městský úřad zpracovanou projektovou dokumentací a momentálně se žádá o povolení stavby. Dokumentace řeší nasvětlení přechodu. U přechodu již také bylo vyměněno dopravní značení a nyní je zde již značení s retro-reflexním podkladem. Jakmile to klimatické podmínky dovolí, bude na silnici vyznačena také „Opticko-psychologická brzda“. Městský úřad zatím se světelnou signalizací u tohoto přechodu nepočítá. O umístění ostrůvku se zde uvažuje zatím jen v teoretické rovině. Komunikace byla před 2 lety zrekonstruována za pomocí dotace, tudíž musí městský úřad nejdříve jednat se správcem komunikace a poskytovatelem dotace, zda by zde bylo možné ostrůvek umístit v době udržitelnosti projektu rekonstrukce komunikace. Pokud se bude vše dobře vyvíjet, tak nasvětlení tohoto přechodu (a v podstatě i 4 dalších na této komunikaci) bude realizováno v letošním roce 2017.

Dále bylo z pléna upozorněno, že u přechodů pro chodce musí být nasvětlena veřejným osvětlením (např. jinou barvou světla) také adaptační zóna před a za přechodem, a to v délce závisející na dovolené rychlosti vozidel. V žádném případě nesmí být osvětlen jen samotný přechod pro chodce! Dále bylo také doporučeno, aby všechny přechody ve městě na stejné komunikaci byly nasvětleny jednotně! Řidič předpokládá, že pokud je nasvětlen jeden přechod, že budou takto nasvětleny i ostatní přechody.

Ing. Šachlová doplnila, že je asi dobře, že se zde neuvažuje o poptávkovém semaforu pro chodce, protože takovýto semafor sám o sobě nezaručuje chodci na přechodu bezpečnost. Chodci jsou u nás neukáznění a často si zmáčknou poptávkové tlačítko a stejně pak, když mají pocit, že nic nejede, přechod přejdou na červenou. Je tedy rozhodně lepší řešení rozdělení protisměrných jízdních pruhů ostrůvkem bez poptávkového semaforu. Chodci jsou pak obezřetnější a dávají větší pozor na projíždějící vozidla.

 Přechod pro chodce na ulici Jablunkovské v Třinci – aktuální stav

 Přechod pro chodce na ulici Jablunkovské v Třinci – navržené opatření na Dopravní konferenci

 Přechod pro chodce na ulici Jablunkovské v Třinci – navržené opatření na Dopravní konferenci

 

Křižovatka ulice Lidické se silnicí I/46 v Opavě

Jde o křižovatku silnice I/46 (ulice Olomoucká) s místními komunikacemi (ulice Lidická a nám. Slezského odboje) v intravilánu v Opavě. Silnice I/46 je spojnicí Opavy s Olomoucí. Místní komunikace jsou obslužné, ulice Lidická slouží jako zkrácení cesty mezi silnicemi I/11 a I/46.

Hlavní komunikace je zde dvoupruhová, v přímé s max. dovolenou rychlostí v obci 50km/h, bez přídatných pruhů v křižovatce. Problematické je napojení ulice Lidické na hlavní komunikaci s úhlem křížení 54°. Ulice Lidická je ke křižovatce se silnicí I/46 jednosměrná, má řadící pruhy pro levé odbočení a společný pruh pro přímý průjezd a pravé odbočení. Výjezd ulice Lidické je na přednost přes dopravní značení P6 – Stůj dej přednost v jízdě. Přilehlý přechod pro chodce přes ulici Lidickou je příliš dlouhý.

Nebezpečné vlivy zde jsou délka přechodu, úhel křížení a vstřícnost vedlejších větví.

 

Počet nehod řešených Policií ČR od roku 2011: 24x; 1 osoba těžce zraněna a 14 osob lehce zraněno.

 

Navržená opatření:

·         Úprava uspořádání jízdních pruhů

·         Zkrácení délky přechodu

 

Diskuze k tomuto místu:

Ing. Šachlová doplnila, že obecně, jakmile je na komunikaci více jízdních pruhů – řadících pruhů, tak by měla značka „Dej přednost“ nebo „Stůj, dej přednost“ být viditelná pro přijíždějícího řidiče z každého místa komunikace a v každém okamžiku jízdy, tzn. tyto značky by měly být umístěny např. i vlevo u komunikace nebo na výložnících nad komunikací. Pokud je značka umístěná jen vpravo, může být pro řidiče skryta např. nákladním vozidlem v pravém řadicím pruhu. Zde by tedy značka „STOP“ měla být umístěná na komunikaci i vlevo a pokud by se zde doprava rozdělila do 3 řadicích pruhů, tak by měla být značka umístěná i nad vozovku na výložník, aby byla zřetelně viditelná.

Policie doplnila, že na tomto místě je značně složitá dopravní situace. Bylo by zde tedy vhodné nejdříve provést studii a zjistit dopravní proudy, kterým směrem jezdí nejvíce vozidel, zjistit, zda je zde nutné přímé propojení místních komunikací, nebo zda zde bude stačit jen pravé a levé odbočení z ulice Lidické. Případně současně ve studii řešit i organizaci dopravy na celé ulici Lidické, tak aby bylo jasně stanoveno, kde je ukončeno parkování vozidel, tak aby řidič na křižovatce měl dostatečný rozhled a nebránily mu v rozhledu parkující vozidla.

 Křižovatka ulice Lidické se silnicí I/46 v Opavě - aktuální stav

 Křižovatka ulice Lidické se silnicí I/46 v Opavě – navržené opatření na Dopravní konferenci

 Křižovatka ulice Lidické se silnicí I/46 v Opavě – navržené opatření na Dopravní konferenci

 

Dále následovala prezentace projektu Výmoly.cz - Petr Čaník (Novinky projektu Výmoly.cz).

I Tuto prezentaci si můžete stáhnout a prohlédnout v sekci „Ke Stažení“.

Taktéž bylo účastníkům promítnuto i krátké prezentační video „Ocel“ generálního partnera konference ArcelorMittal Ostrava a.s.

 

 

Závěrem celé Dopravní konference s BESIPEM & Fondem zábrany škod byli vylosováni dva účastníci, kterým pořadatel konference věnoval upomínkové předměty a jeden účastník, kterému společnost DEKRA CZ věnovala poukaz na kurz bezpečné jízdy na polygonu.